Huishoudelijk Reglement

TMC-huisregels

De TMC-ruimte is eigendom van de Twentse Modelspoorweg Club. Hiervoor gelden de TMC-huisregels. Indien u zich in de ruimtes van Prismare bevindt en/of gebruik maakt van de voorzieningen van Prismare, dan zijn de door het management vastgestelde huisregels van Prismare van toepassing zoals die zijn aangegeven in de centrale hal. U dient de aanwijzingen van het personeel en beveiligingsdienst van Prismare op te volgen.

Toegang
De TMC-ruimte is in principe alleen toegankelijk voor TMC leden. Uitzonderingen hierop alleen in overleg met en na goedkeuring van het bestuur. Bezoekers/introducés dienen zich bij het bestuur te melden.

Openingstijden
De openingstijden van de TMC-ruimte zijn maandag- en donderdagavond van ca. 19:00 tot ca. 22:30 uur. Tijdens de feestdagen zijn er afwijkende openingstijden. Raadpleeg hiervoor de TMC-site.

Sleutelhouders
De sleutelhouders zijn verantwoordelijk voor de openings- en sluitingsprocedure volgens het protocol in de meterkast.

Gedrag
Leden/bezoekers van de TMC-ruimte moeten zich zo gedragen, dat er geen schade en/of hinder wordt veroorzaakt, dat er niet in strijd met enig wettelijk voorschrift wordt gehandeld, dat de openbare orde niet wordt verstoord. De TMC-leden onderkennen het belang van gewenst gedrag en dat betekent dat zij
• gezamenlijk hun modelspoorhobby beoefenen en clubbelang boven individueel belang stellen,
• geen activiteiten in de TMC-ruimte ontplooien die henzelf of andere leden in gevaar kunnen brengen,
• met materieel, baan, gereedschappen en andere TMC-eigendommen kundig en zorgvuldig omgaan, dit schoonmaken en onderhouden,
• zich tegenover andere leden en/of bezoekers respectvol gedragen en in zijn/haar/hun waarde laten,
• bereid zijn om andere leden te helpen in het beoefenen van hun hobby,
• andere leden en/of bezoekers niet discrimineren op grond van geslacht, uiterlijk, kennis of kunde, geloof of andere overtuiging,
• de privacy van andere leden respecteren,
• in geval van onenigheid tussen leden dit door de betreffende leden onderling laten oplossen,
• buiten het clubgebouw, als het conflict henzelf betreft, andere leden op geen enkele wijze – noch schriftelijk, noch mondeling, noch fysiek – betrekken in een geschil,
• niet roken in de TMC-ruimte of in het Prismare-gebouw.

Rijavonden
Het rijden op de baan met zowel eigen als clubmaterieel is slechts toegestaan als de daarvoor noodzakelijke training gevolgd is. Dit geldt eveneens voor introducés, aspirant-leden en donateurs.

Schade/vermissing eigendommen/letsel
De TMC is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van aan gebruikers en/of bezoekers toebehorende zaken. De zorg voor het door TMC-leden meegebracht eigen materieel valt onder de eigen verantwoordelijkheid. De TMC is niet aansprakelijk voor eventueel opgelopen lichamelijk letsel.

Deze huisregels zijn samengesteld op basis van de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Twentse Modelspoorweg Club, zoals die notarieel zijn vastgesteld en inhoudelijk bij alle leden als bekend verondersteld worden.

Huishoudelijk Reglement

Contributie
Artikel 1. De contributie en de bijdragen van donateurs worden op de jaarvergadering vastgesteld voor het komende verenigingsjaar. Vangt een lidmaatschap aan na 1 juli, dan is contributie over een half jaar verschuldigd. De contributie voor de gewone leden wordt bij voorkeur via een afgegeven machtiging per maand geïnd door de penningmeester. De aanmaning wegens het niet voldoen van de toegezegde jaarlijkse bijdrage geschiedt schriftelijk door de penningmeester.

Lidmaatschapsbewijs
Artikel 2. De leden en jeugdleden ontvangen bij hun toelating als lid en daarna jaarlijks, een lidmaatschapsbewijs. Bij het eindigen van het lidmaatschap dient het lidmaatschapsbewijs te worden ingeleverd.

Jeugdleden
Artikel 3. Jeugdleden zijn zij die bij de aanvang van het verenigingsjaar nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

Toelating als lid
Artikel 4. Als het bestuur heeft besloten dat iemand niet als lid van de vereniging kan worden toegelaten, zal hij/zij daar binnen één week na het besluit schriftelijk van in kennis worden gesteld. In deze kennisgeving zal bovendien worden medegedeeld, dat het recht bestaat om tegen deze weigering in beroep te gaan tijdens een algemene vergadering. Mocht hij/zij hiertoe besluiten, dan dient hij/zij dit binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving van het bestuur schriftelijk aan de secretaris van het bestuur mee te delen. De secretaris is dan verplicht om binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening van deze schriftelijke mededeling een algemene vergadering bijeen te roepen op de wijze zoals in de statuten staat beschreven met een vermelding van de reden van de bijeenroeping.

Het bestuur
Artikel 5. De bevoegdheden en verplichtingen van elk bestuurslid worden met inachtneming van de bepalingen in de statuten en in dit reglement door het bestuur vastgelegd.

Secretaris
Artikel 6.
De secretaris roept de vergaderingen bijeen, beheert de notulen, bewaart het archief, ontwerpt het jaarverslag en is belast met de correspondentie waarvan hij/zij tevens een dossier samenstelt.
De secretaris houdt een register bij, waarin vermeld staan naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van elk lid, alsook het soort modelbaan waarin het lid is geïnteresseerd.

Penningmeester
Artikel 7. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij/zij houdt daarvan een nauwkeurig boekhouding bij, is aansprakelijk voor de hem/haar toevertrouwde geldmiddelen, evenals voor het op tijd kunnen innen van de contributies.
De wijze van belegging of bewaring der geldmiddelen wordt bij bestuursbesluit bepaald. Jaarlijks, binnen drie maanden na het einde van het verenigingsjaar, stelt de penningmeester de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar met alle voor de beoordeling benodigde bijlagen ter beschikking van het bestuur.
De penningmeester houdt een inventarislijst bij van de eigendommen der vereniging. Hij legt hierover jaarlijks verantwoording af aan het bestuur.

Bestuursvergaderingen
Artikel 8. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen, hetzij door of namens de voorzitter, hetzij door of namens drie bestuursleden. Van de bestuursvergaderingen houdt de secretaris notulen bij. Elk bestuurslid brengt in de vergadering van het bestuur één stem uit. Bestuursbesluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bestuursbesluiten kunnen alleen worden genomen als tenminste de helft van het totaal aantal bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Een bestuurslid onthoudt zich van stemming over zaken die zijn persoon betreffen. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Werkgroepen.
Artikel 9. Ten behoeve van de bouw van de clubbaan kunnen werkgroepen in het leven worden geroepen die belast zullen zijn met uitvoerende inzake de bouw van de clubbaan. Werkgroepen worden op voordracht van het bestuur telkens voor de duur van één verenigingsjaar samengesteld door de algemene ledenvergadering. Bij de samenstelling zal rekening worden gehouden met de wensen van de leden. In onderling overleg wordt door de werkgroep, maximaal veertien dagen na de samenstelling van de werkgroep, een leider benoemd. Deze leider draagt er zorg voor dat
• in onderling overleg een werkplan voor de werkgroep tot stand komt,
• er overleg wordt gepleegd met de leiders van andere werkgroepen over de te verrichten werkzaamheden aan de clubbaan,
• schriftelijk wordt bijgehouden welke werkzaamheden door de werkgroep worden uitgevoerd,
• na afloop van elke clubavond de gebruikte gereedschappen en materialen weer worden opgeruimd.
De werkgroepleiders brengen jaarlijks tijdens de jaarvergadering verslag uit van de werkzaamheden van de werkgroep in het afgelopen verenigingsjaar.

Bijzondere rechten
Artikel 10. Voor het verkrijgen van kortingen voor de leden bij aankoop gelden de onderstaande voorwaarden.
• Kortingen worden alleen verleend op aankopen voor eigen gebruik en op vertoon van het lidmaatschapsbewijs.
• Alleen leden die officieel tot de vereniging zijn toegelaten, kunnen gebruik derhalve maken van het kortingsrecht.
• Misbruik van het kortingsrecht kan leiden tot uitsluiting van het genoemde kortingsrecht dan wel tot ontzetting uit het lidmaatschap, conform het bepaalde in de statuten.

Stemming
Artikel 11. Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig andere stembriefjes dan die door of namens de voorzitter van de betreffende vergadering zijn uitgereikt, stembriefjes die ondertekend zijn, stembriefjes waarop verkeerde namen voorkomen, stembriefjes waarop bedoelde zaken of personen niet duidelijk zijn aangegeven, stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen bedraagt.
De telling van de uitgebrachte stemmen geschiedt door een stembureau dat door de voorzitter ter vergadering wordt benoemd. Het stembureau bestaat uit tenminste twee niet tot het bestuur behorende leden. Over personen wordt slechts gestemd indien er meer kandidaten zijn, dan er plaatsen beschikbaar zijn.